Home 01-2000
Filosofie Magazine - Januari 2000

01-2000

Verslag
Voor leden

Lezers reageren op Wim Rietdijk

Rietdijk voor de rechter? Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste verhalen over filosofie. Steun ons door lid te worden voor maar €4,99 per maand. Log… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

De mens is liefde, geen bundeling atomen

Ik denk dat de wereld niet maakbaar is zoals Wim Rietdijk hoopt. De mens is een natuurproduct, zeker. Maar niet in die mate, dat menselijk leven met een technisch atoom vergelijkbaar is. Ook voldoet de mens niet aan materiele wetmatigheid alleen. Hij is ook afhankelijk van onmeetbare, oncontroleerbare krachten die… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Euthanasie met kinderen met Down gaat te ver

Uit de bijlage ‘Humane selectie’ van uw in mei verschenen Filosofie Magazine blijkt dat de heer W. Rietdijk eugenetica wil bevorderen via abortus, euthanasie en gentechnologie. Nu ben ik al vele jaren voorstander van positieve en negatieve eugenese, zoals moge blijken uit mijn boekje ‘Eugenese – Het onbegrepen ideaal’, waarvan… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Rietdijk denkt te simpel over genen en eigenschappen

Rietdijks pleidooi voor ‘humane selectie’ is niet alleen moreel aanvechtbaar, het is bovendien gebaseerd op enkele grove misvattingen over de biologie. Hij laat ten onrechte de omgevingsfactoren weg en doet alsof er een simpel causaal verband bestaat tussen ‘de’ genen en complexe begrippen als gezondheid en (hoog)begaafdheid. Bovendien suggereert hij… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

De juiste vraag luidt: bent u bang?

Via het blad Filosofie Magazine vroeg de redactie ons een mening te geven over het al dan niet toepassen van de mogelijkheden die de eugenetica biedt, verwoord door Wim Rietdijk. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Rietdijk is een dwangneuroticus

Het is niet makkelijk het confuse denken van Wim Rietdijk zo te ordenen, dat enige kritiek zinvol geleverd kan worden. Ik zal daarom mijn opmerkingen op het interview van Joep Dohmen met hem puntsgewijs stellen. Misschien wordt het dan duidelijk, dat Rietdijks denken wel enige impliciete coherentie heeft, ook al… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Eugenetica in strijd met mensenrechten

Hitlers eugeneticaproject heeft ons tenminste nog iets goeds opgeleverd! En wel de uitgesproken wil om voortaan aan alle mensen op voet van gelijkwaardigheid basisrechten toe te kennen. Dat is de essentie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die door vrijwel alle landen ondertekend is. Je moet… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Fijngevoeligheid behoort niet tot de vermogens van de hoogbegaafde Rietdijk

Op veel punten ben ik het met Rietdijk eens. Ook als hij stelt dat een mongooltje plus beide ouders in totaal veel minder geluk zullen hebben dan wanneer er in de plaats van het mongooltje een gezond kind zou worden geboren. Dit artikel is exclusief voor… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Welke mens en samenleving willen we?

De discussie die Filosofie Magazine wil aanzwengelen – hiervoor lof aan de redactie – dient mijns inziens verder te gaan dan de ‘beschaafde vormen van eugenetica waarvan Wim Rietdijk voorstander is. Deze discussie zal in eerste instantie moeten gaan over de consequenties van de verdergaande mogelijkheden van de gentechnologie waarvan… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

‘Het totale geluk’ is een fictie

Boven op een berg, aan de rand van een ravijn, woonde een mannetje. Het was een eenzaam mannetje, want hij was het enige levende wezen op de hele berg. Maar hij was niet ongelukkig: op het uiterste randje van het ravijn stond een pot met geluk, waar hij elke dag… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Rietdijks onderscheid tussen dood en leven klopt niet

Het is moeilijk discussiëren over de verbetering van het menselijk ras (eugenetica) omdat de uitgangspunten onduidelijk of onwetenschappelijk zijn. Zuiver wetenschappelijke onderzoek vraagt een ándere benadering en ethiek dan de toepassingen ervan. Dit onderscheid wordt op pagina 3 niet gemaakt. Men kan aan humane selectie doen zónder abortus, euthanasie en… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Eugenetica alleen tegen ernstig lijden inzetten

Rietdijks voorstellen zou ik willen splitsen in: Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste verhalen over filosofie. Steun ons door lid te worden voor maar €4,99… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Wie durft eugenetica immoreel te noemen?

Eugenetica ja, eugenetica nee? Het zullen niet de ethici zijn, noch de lezers van Filosofie Magazine op wiens visie men zal wachten om deze vraag te beantwoorden. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Iedereen heeft evenveel recht om te leven

Ik kan voor een groot deel meegaan met de ideeën van de heer Rietdijk. Ik kan het met hem eens zijn dat er een morele orde is en dat het is goed om te streven naar optimalisering van geluk. Dat ouders van een ongewenst kind voor de optimalisering van het… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Rietdijks vooruitgangsdenken is kinderlijk

De theorieën van Rietdijk zijn een boeiende ‘intellectual exercise’, die in hun hoge idealistische vlucht slechts terloops de alledaagse werkelijkheid van hier en nu raken. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Hoogbegaafden zijn niet per se gelukkiger

Wat is eigenlijk het goede leven? Is dat wat we met de geboorte meekrijgen of dat wat we er zelf van maken? Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Rietdijk zet aan tot moord

In het redactionele voorwoord van het speciaal katern over Eugenetica stelt de redactie dat het mogelijk moet zijn een overwogen standpunt in te nemen inzake ‘humane selectie’. Het interview met Rietdijk is uiteraard goed voor een aantal uitdagende stellingen. Helaas biedt dit interview door de vele denkfouten en ongefundeerde veronderstelling… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Intelligent-zijn betekent niet zonder meer gelukkig zijn

Algemeen: Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste verhalen over filosofie. Steun ons door lid te worden voor maar €4,99 per maand. Log in om als… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Niemand zit te wachten op gehandicapt leven

Met belangstelling las ik het interview met cultuurfilosoof Wim Rietdijk over Eugenetica via abortus, euthanasie en gentechnologie. Rietdijk is in mijn ogen een moedig man, wel een beetje radicaal. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Rietdijk onterecht voor de rechter gedaagd

Om een scheet en zeven knikkers holt men vandaag de dag naar een rechter! Nu de gehandicaptenraad weer voor mijnheer Rietdijk. De wat plastische formulering zal ik adstrueren met het volgende: in mijn jeugd, begin jaren ’50, gaan wij elke zomer naar een vakantiehuisje in Ermelo. In die jaren was… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Rietdijk hanteert een misdadige ethiek

De belangrijkste peiler van onze West-Europese ethiek (waar onder het concept van de mensenrechten) is de integriteit, onaantastbaarheid van het individuele leven. Wij hebben dit uitgangspunt in Nederland gerelativeerd met de gedachte dat het rekken van het leven van een zwaar lijdende mens geen respect voor het menselijk leven inhoudt. Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Wij zijn verplicht eugenetica te gebruiken

Het zal nog lang duren, maar er komt een tijd – en hopelijk sneller dan we ons kunnen voorstellen – dat de visie van Wim Rietdijk door velen niet alleen als een humane (of humanistische) visie zal erkend worden, maar dat ze ook binnen het Christendom aanvaard wordt als conform… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Geluk betekent gastvrij ontvangen worden

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat betekent humane selectie in Rietdijks land? Dit land zal worden bevolkt met uitsluitend lichamelijk volwaardige en geestelijk hoogstaande mensen. Het streven naar volwaardigheid en hoogstaandheid als de moraal om het geluk van de mensheid te optimaliseren. Huidige hoogstaande mensen hebben het optimistische vertrouwen dat… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Moeder Aarde selecteert beter dan de mens

Laten wij deze nuchter te constateren bevinding niet uit het oog en ons denkvermogen verliezen, a priori. Dat schept meteen duidelijkheid in gezwatel: Rietdijk, iemand met zoveel chaos op en in de plaats van wat bewierookt wordt als ratio is zo’n man… hoe anders? En hij is niet wijs,… Read More

Lees meer
Verslag
Voor leden

Rietdijks utilitarisme is een te eenzijdig benadering

Naar aanleiding van uw oproep om te reageren op het pleidooi van Rietdijk voor een humane selactie wil ik graag reageren op de door hem aangehangen ethische theorie, in bijzonder het utilisme. Dit artikel is exclusief voor abonnees Dit artikel op Filosofie.nl is alleen toegankelijk voor… Read More

Lees meer
Essay
Voor leden

Doortastend aarzelen

‘Het Nederlandse publiek doet er goed aan om bij de vraag naar zegeningen & risico’s van de mogelijke toepassingen van gentechnologie net zo driest te werk te gaan als de wetenschappers bij het scheppen van die mogelijkheden.’ René Gude, hoofdredacteur van Filosofie Magazine, over de commotie rond Wim Rietdijk. Read More

Lees meer