Home Auteurs Antoon Braeckman

Artikelen geschreven door Antoon Braeckman

Ten geleide: Democratie en representatie

Aanleiding voor dit nummer over ‘democratie en representatie’ is het overlijden, op 3 oktober van vorig jaar, van een van de belangrijkste naoorlogse politieke denkers in Frankrijk, Claude Lefort  (1924-2010).  Omdat we niet zozeer de man, maar des te meer zijn ideeën willen memoreren hebben we ervoor geopteerd om de… Read More

Lees meer

De symbolisering van de gemeenschap

Symbolen, zo luidt de gemeenplaats, zijn een zaak van taal en kunst – van literatuur en plastische kunst, en ook wel van religie en spiritualiteit –, maar niet van politiek. Nochtans is de band tussen politiek en symboliek niet vreemd. Iedereen kent wel politieke symbolen of heeft het wel eens over symbooldossiers in de politiek. In wat volgt wil ik duidelijk maken dat dit te maken heeft met wat de politiek (ook altijd) doet: het symboliseren van de gemeenschap.

Lees meer

Ten geleide: Carl Schmitt

Sinds enige tijd staat het politieke denken van Carl Schmitt (1888- 1985) opnieuw in de belangstelling. Vooral in Anglo-Amerikaanse kringen is zijn oeuvre momenteel aan een echte heropleving toe. De oorzaken daarvan zijn onmiskenbaar meervoudig, maar de actuele politiek-filosofische probleemstellingen rond de toekomst van de democratie in een postnationale constellatie… Read More

Lees meer

Naar een reflexieve verlichting in veelvoud?

Wij zijn de erfgenamen van de verlichting, maar toch kunnen we vandaag niet langer verlicht zijn zoals de achttiende-eeuwers dat waren. Daarvoor hebben vooral geschiedenis, maar ook de actuele processen van multiculturalisme en mondialisering de idealen van de verlichting te zeer ‘onttoverd’. Maar misschien zitten er nog mogelijkheden in een… Read More

Lees meer

Ten geleide: De Verlichting

De verlichting is weer volop in discussie. Vooreerst wordt zij ter sprake gebracht in debatten rond maatschappelijke problemen ten gevolge van de instroom van migranten met niet-westerse (met name islamitische) achtergrond in de moderne samenleving. Die problemen worden dan toegeschreven aan het feit dat de nieuwkomers ideeën en praktijken meebrengen… Read More

Lees meer