De eeuwige wederkeer van

twittercanon van de filosofieklik om een oordeel te geven!
Om ruimte van een lange hashtag te besparen, ga ik hier alle tweets van de twittercursus filosofie plaatsen, en dus deze blog regelmatig updaten. Een twittercanon van de filosofie - filosofen van Plato tot nu uitgelegd in één tweet per filosoof. (onder het motto: Het kan niet, maar we doen het toch - R. Gude) 

Later ga ik nog uitbreiden met korte, inleidende teksten. Zo bouwen we grass roots en multimediaal een inleiding tot de filosofie op. Volg het op twitter @leonheuts
 
Zo ver zijn we:
Socrates. (470-399)
Ken uzelf! Door introspectie, niet door uiterlijk of mooisprekerij, wordt eeuwige kennis geboren. Een filosoof is oncorrumpeerbaar.

Plato (ca. 427-347)
Deze wereld is een slechts een schaduw. De ziel is gekerkerd in het lichaam. Streef naar eeuwige kennis; filosofie is leren sterven.

Aristoteles (384-322)
Er is geen bovenwereld. De ziel zit in de materie, als bezielend en bewegend beginsel. Alles streeft zo naar totale ontplooiing.
 
Epicurus (341-270)
Geluk is pijn vermijden en genot bevorderen. Het ware genot is niet luxe of roem, maar onverstoorbaarheid, zelfs voor de dood.
 
Zeno van Citium (333-262)
Alles is materie, alles beweegt noodzakelijk volgens natuurwetten. Vrijheid is onverschilligheid (apatheia) tegenover het lot.

Seneca (3vC-65)
Nec iniuriam nec contumeliam accipere sapientem: Een wijze is ontvankelijk voor onrecht noch voor beledigingen.

Epictetus (50-ca 130)
Een aarden pot kan breken, uw vrouw kan sterven. Gemoedsrust is de aard der zaken kennen en accepteren.

Marcus Aurelius (121-180)
Een goed mens verwelkomt van harte het lot. Innerlijk ongeroerd, is hij zelfs in een gevangenis nog vrij.

Plotinos (204-270)
Het hoogste, het Ene, valt buiten alle categorieën, ook buiten het zijn of niet-zijn. Alles ontstaat door zijn uitstraling.

Augustinus (354-430)
Tegen de manicheeërs: de zichtbare wereld is niet het Kwaad. Keer naar binnen, leer God kennen. Weet dan dat God de wereld wilde.

Avicenna (980-1037)
Het wezen van de dingen (essentie) is niet afhankelijk van hun bestaan (existentie). Alleen God bestaat noodzakelijk.

Anselmus (1033-1109)
Godsbewijs: de voorstelling van een volmaakte God, impliceert al Zijn bestaan. Bestaan is immers meer volmaakt dan niet-bestaan.

Abelardus (1079-1142)
Zijn Socrates en een ezel inwisselbaar, omdat beide 'animal' zijn? Onzin! Animal is louter semantiek, verwijst niet naar iets reëels.

Averroës (1126-1198)
Religie en filosofie zijn twee wegen naar de dezelfde waarheid. De eerste door openbaring, de tweede door moeizame reflectief.

Thomas Aquinas (1125-1274)
De mens is begiftigd met rede en intellect, maar alleen het tweede, zintuig van de engelen, biedt direct inzicht in God.

Duns Scotus (1266-1308)
Wij zijn allen mensen, dat is ‘wat’ we zijn –maar een individu is een ‘dit-heid’ (haecceitas); een unieke manier van zijn.

Willem van Ockham (1288-1347)
Scheermes: Wat uitgelegd kan worden door de minste aannames, wordt niet méér uitgelegd door meer aannames.

Desiderius Erasmus (1466/69 (?)-1536)
Zij de claimen ‘wijs’ te zijn, de heersende elite, zijn ijdel en pretentieus. Ik mag het zeggen, want ik ben slechts een dwaas.

Michel de Montaigne (1533-1592)
Qui sais-je? Humanisme is scepticisme, kritisch zijn op leerstellingen en dogma’s, die praktische wijsheid onmogelijk maken.

Niccolò Machiavelli (1469-1527)
Politiek dient geen hoger moreel doel, maar gaat om handhaven van macht. Een succesvol leider is vos of leeuw: sluw of sterk.

Thomas Hobbes (1588-1679)
Een sterke staat, met alleenrecht op geweld, voorkomt dat de samenleving vervalt tot barbarij – een oorlog van allen tegen allen.

René Descartes (1596-1650)
Alle kennis en zintuiglijke indrukken kunnen illusoir zijn. Alleen dát iets twijfelt – of denkt – is zeker. Daarom: cogito ergo sum.

Blaise Pascal (1623-1662)
Het hart heeft zijn eigen redenen, waar het verstand niets van weet.

John Locke (1632-1704) 
Empirisme: alle kennis komt uit waarneming. Staatsleer: revolutie mag, als de staat primaire rechten ( leven, vrijheid, bezit ) schendt.
 
Gottfried Leibniz (1646-1716)
Theodicee: hoe kan het kwaad bestaan, als God almachtig is? Antwoord: God schiep de beste wereld van alle mogelijke werelden.

Baruch Spinoza (1632-1677)
God en het eindeloze universum zijn één. God is natuurwet; vrijheid is de noodzakelijkheid ervan inzien, en de passies beheersen.

George Berkeley (1686-1753)
Als een boom valt in het bos, maar niemand hoort het, dan maakte ze geen geluid. Esse est percipi: zijn is waargenomen worden.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Tegenover egoïsme en kliekjesvorming staat de algemene wil; een verdrag van vrije individuen, die gezamenlijk een gemeenschap vormen.

Immanuel Kant (1724-1804)
Wij bewonen twee werelden. Onderworpen aan de wetten van causaliteit, stellen we ook onze eigen wet –de wet van de rede, de vrijheid.

Georg Hegel (177-1831)
Geschiedenis is de mens die zichzelf en de wereld bewust wordt, tegenstand te boven komt en vrijheid realiseert.

Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Onze redelijkheid is slechts een manifestatie van een blinde, rusteloze wil,die alles voortstuwt.Leven is doelloos lijden.

Karl Marx (1818-1883)
kapitalisme vernietigt zichzelf. Tegenstelling tussen arbeid en kapitaal leidt tot klassenstrijd en het einde van particulier bezit.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Voorbij de knechtende moraal van priesters en filosofen, staat het scheppende leven. Overstijg u zelf, hou van het nu, het lot!

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Wat te zeggen is, drukken we uit in empirische zinnen. Wat zich niet zeggen laat, is het mystieke, het meest waardevolle

Martin Heidegger (1889-1976)
In het tot berekenbaar object maken van de wereld,vergeten we de concrete menselijke ervaring,die ons in de wereld laat staan.

Karl Popper (1902-1994)
Zoals de wetenschap pas redelijk is als ze openstaat voor kritiek, zo kan de samenleving pas redelijk zijn als ze echt open is.

Jean-Paul Sartre (1905-1980)
We zijn gedoemd tot vrijheid, en daarmee tot verantwoordelijkheid. Wie zich verstopt achter traditie of conventie, is te kwader trouw

Reacties

- Absoluut, ontologisch, godsbewijs.
Volgens J.Bochenski (Pools filosoof) zijn de eeuwige wetmatigheden van de logica, de wiskunde en andere exacte kennissen de enige absolute zijnden en zijn, waaraan alle overige zijnden contingent zijn.
En deze absolute logische wetmatigheden heersen in de wereld als een absolute wil, die dan ook geschiedt en volgens Einstein de energie wordt van alle massa; materie en al, wat er is’. Logica, een andere Logos en andere God... Tot zover het “absoluut ontologisch godsbewijs “ ‘Valere De Brabandere.

Valere De Brabandere op 27-02-2019 om 14:30

-zie hieronder :
Bewijs voor het absolute en transcendente : alternatief godsbewijs .

Valère De Brabandere op 16-06-2012 om 14:30


-Het Bewijs voor het Absolute en Transcendente : Alternatief Godsbewijs .

-Eeuwige wetmatigheden zoals de logica, de wiskunde en andere natuurwetten zijn dan ook het enige, wat men absoluut en transcendent kan noemen .
-Al het overige, dat is, is dan ook niet noodzakelijk en moet dus contingent zijn aan die absolute wetmatigheid .
-Besluit : een vorm van werkende logica is de alternatieve 'god' . -Valère De Brabandere

Valère De Brabandere op 16-06-2012 om 14:30

-Eeuwige wetmatigheden zoals de logica, de wiskunde en andere natuurwetten zijn dan ook het enige, wat men absoluut en transcendent kan noemen .
-Al het overige, dat is, is dan ook niet noodzakelijk en moet dus contingent zijn aan die absolute wetmatigheid .
-Besluit : een vorm van werkende logica is de alternatieve 'god' .

Bewijs voor het absolute en transcendente : alternatief godsbewijs . op 16-06-2012 om 14:30

Ha Els, leuk om te horen! Overigens ligt tegen die tijd ook het boek - 'De Filosofie Twittercanon' (uitg. Boom) in de winkel. 43 tweets, met korte stukjes van plm 250 woorden.

Leon Heuts op 11-03-2012 om 14:30

Op 14 april 2012 ga ik om 10.30 uur in het Gast-huis Amsterdam een inleiding houden over het begrip 'canon' - als opmaat voor twee andere ochtenden van LATE (Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie). Ik neem deze enige canon zeker mee als een voorbeeld hoe het ook kan!

Els van Swol op 21-02-2012 om 14:30

-Wijsheid uit het Oosten :

-"Alles is Niets :
Het doel is het Al ;
en al wat het doel niet is, beschouwen we het best als Niets; Met Niets bereikt je het Al;
en als je het Al bereikt, dan is het Niets" .

Valère De Brabandere op 28-10-2011 om 14:30

-"Filosofie is voor de mens de meest goddelijke bezigheid" :Aristoteles ;

-"Hij die het minst verlangt, staat het dichts bij de goden" :Plato ;

-"Men kan het innere der dingen niet kennen" :Kant .

Valère De Brabandere op 28-10-2011 om 14:30

Interessante teksten.Westerse of Oosterse Filosofie, waar is de Wereldfilosofie dan?

Jos Meertens op 28-10-2011 om 14:30

Prima idee. Maar ik sluit me aan bij de vorige reacties. Graag ook wijsheid uit het Oosten.

Nelleke op 14-09-2011 om 14:30

Ook ik zou het toejuichen als tevens de Oosterse filosofie zou worden opgenomen. Zoals het nu is, is het al geweldig, maar met de Oosterse filosofie erbij......top.

Willy op 09-01-2011 om 14:30

ik vind het een geweldig initiatief en zou het meenemen van de wijzen uit het oosten willen aanmoedigen. Om te zien hoeveel ze wel niet overeenkomen.

Jacqueline Vernooij op 08-01-2011 om 14:30

Een leuke poging om filosofie nuttig te maken. Maar is dat nodig?
Denken is scheppen en scheppen is orde brengen in de chaos. Filosofie is liefde tot produktie van zelf denken.

Hein van den Heuvel op 06-01-2011 om 14:30

Reactie op Kiki: Mijn eerste reactie toen ik deze kernpunten van de westerse filosofie las was dat ze zo oosters zijn.

Willem op 06-01-2011 om 14:30

Ik vind het een geweldig idee! Het helpt enorm om het overzicht te bewaren en triggert om weer een "nieuwe" filosoof te lezen. Zou het erg op prijs stellen als de oosterse filosofie ook aan bod komt.

kiki op 06-01-2011 om 14:30

Het blijft altijd een beetje arbitrair. Ik begin bij Plato omdat het de eerste echte 'reus' van de filosofie is; Socrates is toch lastig omdat hij niet schreef. We kennen Socrates alleen als protagonist in Plato's werk, en dan is toch de vraag: waar eindigt Socrates en begint Plato?

Maar misschien wel goed idee om toch de presocratici op te nemen. Volgend probleem: hoe zit het met de Oosterse filosofie? Ook opnemen?

Leon Heuts op 05-01-2011 om 14:30

Waarom vanaf Plato?=( Ik mis de presocrati en socrates zelf. Verder vind ik het wel een geniaal idee, ga het zeker volgen!

Inge op 05-01-2011 om 14:30

Heel goed idee, ik ben benieuwd naar het vervolg!
Wel een vraag: Waar blijft Sokrates????

J. Manintveld-Sybrandy op 04-01-2011 om 14:30

Heerlijk zo'n kort overzicht.
Ik probeer een cursus filosofie te volgen want deze materie intrigeert mij al jaren,maar soms ben ik bang het overzicht te verliezen.Thanks

JJ op 01-01-2011 om 14:30

Als "niet-twitteraarster" ben ik natuurlijk heel blij met deze tweets.

Joyce Visse op 19-10-2010 om 14:30

M'n blogartikel over dit leuke idee staat online!
http://bit.ly/aBIgYv

Sonja van Vuren op 08-09-2010 om 14:30

Zo is het Karin; gelukkig gaat het in filosofie nooit om de nummers, maar altijd om de ideeën!

dank,
Leon

Leon heuts op 28-08-2010 om 14:30

Dat worden de betere tweets. Ben je gaan volgen en gelijk maar wat reclame gemaakt. Dat laatste zet niet veel zoden aan de dijk met 20 volgers, maar het gaat om het idee :-)

Karin_BG op 28-08-2010 om 14:30

Heej, leuke reactie! Mijn twitteraccount is overigens (hoe verrassend) Leonheuts

Leon Heuts op 28-08-2010 om 14:30

Wat een goed idee! Zo kan Twitter toch diepgang geven .... Maar wel op een hedendaagse snelle en korte manier. Zal 't meenemen in een toekomstige blogpost.

Sonja van Vuren op 28-08-2010 om 14:30